Verkoopvoorwaarden

Artikel 1: voorwerp

TechDeal heeft tot doel een online verkoopplatform te beheren dat zich toelegt op accessoires en apparatuur voor iPhone, iPad, Apple Watch, MacBook.

Artikel 2: Aanvaarding van de algemene voorwaarden

De aanvaarding van de algemene verkoopvoorwaarden gebeurt stilzwijgend door de validatie van de bestelling door de klant. Door de betaling te doen, geeft de gebruiker aan deze algemene voorwaarden zonder voorbehoud te aanvaarden. 

Artikel 3: Realisatie van verkopen

De verkopen zijn perfect tussen de partijen en het eigendom wordt door de koper verworven bij betaling van het artikel, ongeacht de leveringsdatum.

Artikel 4: Informatieverplichtingen

TechDeal vervult zijn precontractuele advies- en informatieplicht zoals deze voortvloeit uit artikel L121-18 van het Consumentenwetboek en de artikelen waarnaar het verwijst.
De essentiële kenmerken van de artikelen staan vermeld in de gedetailleerde beschrijving die de foto's van de artikelen vergezelt.
Naleving van artikel L121-19 van de Consumentenwet vloeit voort uit de bevestiging van de bestelling. 

Artikel 5: Klantaccount

De site is vrij toegankelijk zonder registratie, maar voor elke bestelling moet de koper zich registreren.
Verplicht zijn: titel, voornaam, achternaam, e-mail, wachtwoord, telefoon- en afleveradres. 

Artikel 6: Prijzen en betaalmiddelen

De prijzen zijn aangegeven inclusief alle belastingen  Betaling geschiedt met creditcard of Apple Pay.

Eventueel toegepaste kortingscodes zijn niet van toepassing op bezorgkosten, met uitzondering van specifieke gratis bezorgbonnen. Ze kunnen niet worden terugbetaald.

Betaalgegevens worden niet bewaard door TechDeal of de organisatie die verantwoordelijk is voor de financiële transactie. De inning van de prijs is onmiddellijk.

De informatie die u ons verstrekt bij het bestellen en betalen met creditcard is onderworpen aan geautomatiseerde gegevensverwerking door onze partner Stripe. Het doel van deze geautomatiseerde gegevensverwerking is om een analyseniveau van transacties te definiëren en om creditcardfraude, diefstal en misbruik van uw identiteit te bestrijden.

STRIPE en TechDeal zijn de ontvangers van de gegevens in verband met uw bestelling. Uw kaartnummer wordt nooit verzonden of gebruikt zoals het is, maar profiteert van een veilig coderings- en encryptiesysteem. De hoogste beveiligingsnormen worden toegepast op gegevensopslag en voldoen allemaal aan de Payment Card Industry Data Security Standard (PCI DSS). U kunt zich verzetten tegen de mededeling van uw gegevens, wetende dat het niet doorgeven van deze gegevens de realisatie en de analyse van uw transactie verhindert en ons ertoe zal brengen u een andere reserveringsmethode voor te stellen..

Het optreden van een onbetaald bedrag als gevolg van frauduleus gebruik van een bankkaart zal resulteren in de registratie van de gegevens met betrekking tot uw bestelling die verband houden met dit onbetaalde bedrag in een betalingsincidentenbestand. Ook een onregelmatige aangifte of een anomalie kan een specifieke behandeling ondergaan.

Afhankelijk van de informatie die door het orderanalysesysteem wordt verstrekt, kunnen we contact met u opnemen om u te vragen ons aanvullende documenten te verstrekken. Het verstrekken van deze documenten is in dit geval een conditio sine qua non voor de validatie van uw reservering.

Om creditcardfraude tegen te gaan, kan de klantenservice van TechDeal een visuele verificatie van het betaalmiddel uitvoeren voordat de producten worden verzonden.

Wat betreft restituties en productretouren, accepteren wij retourzendingen binnen 14 dagen na de datum van ontvangst van het pakket.Artikelen in de uitverkoop of gekocht met een actiebon kunnen niet worden geretourneerd of geruild.

Artikel 7: Onbeschikbaarheid van de bestelde goederen

Indien het bestelde artikel bij wijze van uitzondering niet meer beschikbaar is, kan de koper ofwel overgaan tot omruiling of onverwijld en uiterlijk binnen dertig dagen na betaling van de door hem betaalde bedragen worden terugbetaald.

Artikel 8: Kwaliteit van artikelen

De hoeveelheid en de hoedanigheden van de geleverde zaak zijn die bepaald op het moment van de bestelling.
TechDeal behoudt zich het recht voor om de te leveren goederen te wijzigen in de hypothese beschreven in paragraaf 2 van artikel R132-2 van de Consumentenwet, dat wil zeggen wanneer de wijzigingen verband houden met de technische evolutie en geen verhoging van de prijs of verandering in de kwaliteit van het product, met dien verstande dat het de consument vrij staat de kenmerken te vermelden waaraan hij zijn verbintenis verbindt.
Artikelen die door TechDeal worden verkocht, zijn gegarandeerd nieuw in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving en zijn in geen geval eerder gebruikt. 

Artikel 9: Niet-nakoming van de bestelling / beschadigd artikel

Uit artikel L121-20-3 van de Consumentenwet blijkt dat Make Up On Fleek als professional automatisch aansprakelijk is jegens de consument voor de goede nakoming van de verplichtingen die voortvloeien uit de op afstand gesloten overeenkomst, ongeacht of deze verplichtingen worden uitgevoerd door de professional die dit contract heeft afgesloten of door andere dienstverleners, onverminderd zijn verhaalsrecht jegens hen; anderzijds dat hij zich van alle of een deel van zijn aansprakelijkheid kan ontheffen door het bewijs te leveren dat de niet- of gebrekkige uitvoering van de overeenkomst te wijten is aan hetzij de consument, hetzij het feit, onvoorzien en onoverkomelijk, van een derde aan het contract, of in geval van overmacht. In geval van een anomalie met betrekking tot de levering, d.w.z. in geval van defecte of niet-conforme artikelen in natura (fout van kleurreferentie), moet de Klant zo snel mogelijk of zelfs op dezelfde dag van levering verzenden klachten aan TechDeal per e-mail op het volgende adres: support@techdeal.shop

Elke klacht geformuleerd na de 3 dagen volgend op de levering kan niet worden aanvaard.
De afwezigheid van klachten, het niet-uitgeven van reserveringen door de Klant betekent dat het geleverde artikel als bevredigend wordt beschouwd en niet het onderwerp kan zijn van een volgend geschil.

Artikel 10: Wet bescherming persoonsgegevens

In overeenstemming met wet 78-17 van 6 januari 1978, herzien door wet 2004-801 van 6 augustus 2004, hebt u het recht op toegang tot en rectificatie van uw gegevens. Via ons, en alleen als u uw eerste toestemming hebt gegeven op het moment van uw registratie, kan uw adres worden doorgegeven aan externe partners van TechDeal. Zo kunt u voorstellen van andere bedrijven ontvangen. Als u dit niet wilt, kunt u ons schrijven op: support@techdeal.shop

Artikel 11: Intellectuele eigendom

Alle teksten, commentaren, werken, illustraties en afbeeldingen, visueel of geluid, weergegeven op de site van TECHDEAL.SHOP zijn beschermd door het auteursrecht, merkenrecht, octrooirecht en beeldrechten, voor de hele wereld. 
Als zodanig en in overeenstemming met de bepalingen van het Wetboek van Intellectuele Eigendom is alleen gebruik voor privégebruik toegestaan, behoudens afwijkende of zelfs restrictievere bepalingen van het Wetboek van Intellectuele Eigendom. Elk ander gebruik vormt namaak en wordt gesanctioneerd onder Intellectueel Eigendom. 

Sectie 12: Diversen

Deze voorwaarden treden in werking met ingang van 1 januari 2018.
TECHDEAL behoudt zich het recht voor om in de loop van het jaar bepaalde elementen van deze algemene voorwaarden te wijzigen.