Juridische kennisgeving

legale informatie

1. Presentatie van de site.

Overeenkomstig artikel 6 van wet nr. 2004-575 van 21 juni 2004 betreffende het vertrouwen in de digitale economie worden gebruikers van de site geïnformeerde www.techdeal.shop de identiteit van de verschillende stakeholders in het kader van de implementatie en monitoring:

Baasje : TECHDEAL - 6135 Park South Drive Suite 510 -28210 Charlotte - Verenigde Staten van Amerika

Schepper : TECHDEAL
Publicatiemanager : TECHDEAL team support@techdeal.shopp
De publicatiebeheerder is een natuurlijk persoon of een rechtspersoon.
Webmaster : TECHDEAL team support@techdeal.shopp
Gastheer : WINKEL 150 Elgin Street 8th Floor Ottawa, Ontario K2P 1L4, Canadaa

2. Algemene gebruiksvoorwaarden van de site en de aangeboden diensten.

Gebruik van de site www.techdeal.shop impliceert de volledige aanvaarding van de hieronder beschreven algemene gebruiksvoorwaarden. Deze gebruiksvoorwaarden kunnen op elk moment worden gewijzigd of aangevuld, gebruikers van de site www.techdeal.shop worden daarom verzocht deze regelmatig te raadplegen.

Deze site is normaal gesproken altijd toegankelijk voor gebruikers. Een onderbreking wegens technisch onderhoud kan echter worden beslist door TECHDEAL, die zich dan inspant om de gebruikers vooraf de data en tijden van de interventie te communiceren.

De site www.techdeal.shop wordt regelmatig bijgewerkt door het TECHDEAL Team. Evenzo kunnen de wettelijke vermeldingen op elk moment worden gewijzigd: ze zijn niettemin van toepassing op de gebruiker, die wordt uitgenodigd om ze zo vaak mogelijk te raadplegen om er kennis van te nemen.

3. Beschrijving van de geleverde diensten.

De site www.techdeal.shop heeft tot doel informatie te verstrekken over alle activiteiten van de onderneming.

TECHDEAL streeft ernaar om op de site te bieden www.techdeal.shop informatie zo nauwkeurig mogelijk. Het kan echter niet verantwoordelijk worden gehouden voor weglatingen, onnauwkeurigheden en tekortkomingen in de update, hetzij door haarzelf, hetzij door de externe partners die haar deze informatie verstrekken.

Alle informatie op de site www.techdeal.shop worden alleen ter informatie gegeven en kunnen worden gewijzigd. Daarnaast is de informatie op de site www.techdeal.shopzijn niet uitputtend. Ze worden gegeven onder voorbehoud van wijzigingen die zijn aangebracht sinds ze online zijn geplaatst.

4. Contractuele beperkingen op technische gegevens.

De site maakt gebruik van JavaScript-technologie.

De website kan niet aansprakelijk worden gesteld voor materiële schade die verband houdt met het gebruik van de site. Bovendien stemt de gebruiker van de site ermee in om toegang te krijgen tot de site met behulp van recente apparatuur, die geen virussen bevat en met een up-to-date browser van de nieuwste generatie

5. Intellectuele eigendom en vervalsingen.

TECHDEAL bezit de intellectuele eigendomsrechten of bezit de rechten om alle elementen die toegankelijk zijn op de site te gebruiken, in het bijzonder teksten, afbeeldingen, grafieken, logo's, iconen, geluiden, software.

Elke reproductie, weergave, wijziging, publicatie, aanpassing van alle of een deel van de elementen van de site, ongeacht het gebruikte middel of proces, is verboden zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van: TECHDEAL

Elk ongeoorloofd gebruik van de site of een van de elementen die deze bevat, wordt beschouwd als een inbreuk en wordt vervolgd in overeenstemming met de bepalingen van de artikelen L.335-2 en volgende van de Intellectual Property Code.

6. Beperkingen van aansprakelijkheid.

TECHDEAL is niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade veroorzaakt aan de apparatuur van de gebruiker bij het openen van de www.techdeal.shop site, en de daaruit voortvloeiende hetzij uit het gebruik van apparatuur die niet voldoet aan de in punt 4 specificaties worden gehouden, ofwel de verschijning van een bug of een incompatibiliteit.

TECHDEAL kan evenmin aansprakelijk worden gesteld voor indirecte schade (zoals bijvoorbeeld marktverlies of kansverlies) die voortvloeit uit het gebruik van de site www.techdeal.shop

Interactieve ruimtes (mogelijkheid om vragen te stellen in het contactgedeelte) zijn beschikbaar voor gebruikers. TECHDEAL behoudt zich het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving inhoud te verwijderen die in deze ruimte is geplaatst en die in strijd zou zijn met de in Frankrijk geldende wetgeving, in het bijzonder de bepalingen met betrekking tot gegevensbescherming. Indien van toepassing, TECHDEAL behoudt zich ook het recht voor om de civiele en / of strafrechtelijke aansprakelijkheid van de gebruiker, in het bijzonder de vraag in het geval van een racistische, beledigende, lasterlijke of pornografische boodschap, ongeacht het gebruikte medium (tekst, fotografie)..

7. Beheer van persoonsgegevens.

Ter gelegenheid van het gebruik van de site www.techdeal.shop, kan worden verzameld: de URL van de links waarmee de gebruiker de site heeft bezocht www.techdeal.shop, de toegangsprovider van de gebruiker, het IP-adres (Internet Protocol) van de gebruiker.

In ieder geval verzamelt TECHDEAL alleen persoonlijke informatie met betrekking tot de gebruiker voor de behoefte aan bepaalde diensten die door de site worden aangeboden. www.techdeal.shop. De gebruiker verstrekt deze informatie met kennis van zaken, in het bijzonder wanneer hij deze zelf invoert. Het wordt vervolgens gespecificeerd aan de gebruiker van de site www.techdeal.shop de verplichting om deze informatie al dan niet te verstrekken.

In overeenstemming met de bepalingen met betrekking tot gegevensverwerking, bestanden en vrijheden in de wereld, hebben alle gebruikers het recht op toegang heeft, en rectificatie wat hem betreffende persoonsgegevens, door het maken van zijn schriftelijk en ondertekend verzoek, samen met een kopie van het identiteitsbewijs met de handtekening van de houder van het document, met vermelding van het adres waarnaar het antwoord moet worden verzonden.

Geen persoonlijke informatie van de sitegebruiker www.techdeal.shop wordt niet gepubliceerd zonder medeweten van de gebruiker, uitgewisseld, overgedragen, toegewezen of verkocht op welke drager dan ook aan derden. Alleen de overname van TECHDEAL en zijn rechten zou de overdracht van dergelijke informatie aan de potentiële koper mogelijk maken, die op zijn beurt gebonden zou zijn door dezelfde verplichting om gegevens met betrekking tot de gebruiker van de site op te slaan en te wijzigen. www.techdeal.shop.

 

8. Hypertekstlinks en cookies.

De site www.techdeal.shop bevat een aantal hyperlinks naar andere sites, opgezet met toestemming van TECHDEAL. TECHDEAL heeft echter niet de mogelijkheid om de inhoud van de bezochte sites te controleren en aanvaardt daarom geen aansprakelijkheid voor dit feit.

Sitenavigatie www.techdeal.shop kan de installatie van cookie(s) op de computer van de gebruiker veroorzaken. Een cookie is een klein bestand waarmee de gebruiker niet kan worden geïdentificeerd, maar dat informatie vastlegt met betrekking tot de navigatie van een computer op een site. De aldus verkregen gegevens zijn bedoeld om de latere navigatie op de site te vergemakkelijken en zijn ook bedoeld om verschillende aanwezigheidsmetingen mogelijk te maken.

Weigeren om een cookie te installeren kan het onmogelijk maken om toegang te krijgen tot bepaalde diensten. De gebruiker kan zijn computer echter als volgt configureren om de installatie van cookies te weigeren:

In Internet Explorer: tooltab (pictogram in de vorm van een tandwiel rechtsboven) / internetopties. Klik op Privacy en kies Blokkeer alle cookies. Valideer op Ok.

In Firefox: klik bovenaan het browservenster op de Firefox-knop en ga vervolgens naar het tabblad Opties. Klik op het tabblad Privacy. Configureer de conservatieregels op: gebruik gepersonaliseerde parameters voor geschiedenis. Schakel het ten slotte uit om cookies uit te schakelen.

In Safari: Klik rechtsboven in de browser op het menupictogram (gesymboliseerd door een tandwiel). Selecteer Instellingen. Klik op Geavanceerde instellingen weergeven. Klik in het gedeelte "Vertrouwelijkheid" op Inhoudsinstellingen. In het gedeelte "Cookies" kunt u cookies blokkeren.

Onder Chrome: Klik rechtsboven in de browser op het menupictogram (gesymboliseerd door drie horizontale lijnen). Selecteer Instellingen. Klik op Geavanceerde instellingen weergeven. Klik in het gedeelte "Vertrouwelijkheid" op voorkeuren. In het tabblad "Vertrouwelijkheid" kunt u cookies blokkeren.